Praktisch

Afwezigheden

zie ook infobrochure onderwijsregelgeving

Wegens ziekte

 • Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zulk briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. (Bij het begin van het schooljaar krijgt elke leerling 4 gekleurde afwezigheidsbriefjes.) Deze afwezigheden mogen niet aan elkaar aansluiten.
 • Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. Ook wanneer ouders de school mondeling hebben geïnformeerd over de afwezigheid van hun kind, bezorgen ze het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Problematische afwezigheden

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na 5 of meer halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

Studie

Vanaf het tweede leerjaar bestaat de mogelijkheid om op maandag, dinsdag en donderdag de avondstudie bij te wonen, van 15u45 tot 16u30. Er is een avondstudie voor de leerlingen van het tweede en het derde leerjaar en één voor de leerlingen van het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar.

Daar kunnen de leerlingen hun huistaken maken en lessen leren onder toezicht van een leerkracht.

Voor de opvang van de kinderen in de studie wordt evenveel betaald als voor de opvang van de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar in het eerste deel van de opvang bij de Woonboot.

De ouders worden gevraagd schriftelijk aan de klastitularis te bevestigen of hun kind in de avondstudie blijft. Als een kind uitzonderlijk niet in de studie moet blijven, dient dit steeds schriftelijk te worden bevestigd.

Op de dagen dat de leerkrachten vergaderen (PV) is er geen studie, de kinderen kunnen dan wel bij de Woonboot blijven.

Op de dagen dat er ’s avonds studie is, gaan de leerlingen die op school nablijven vanaf het tweede leerjaar naar de studie. Tot 16u00 mogen de ouders hun kind vroeger komen ophalen. Vanaf 16u00 vragen we de ouders om te wachten tot het einde van de studie, dat is tot 16u30.

Uitstappen

Eéndaagse uitstappen

Doel:

 • Ervaringsgericht werken
 • De theorie ervaren, omzetten in de praktijk
 • Handelen, spelen is leren

Aanbod:

De ondertekening van het schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen.

Deze kan u vinden op de bijdrageregeling.

Meerdaagse uitstappen

Doel:

 • Ervaringsgericht werken.
 • De theorie ervaren, omzetten in de praktijk.
 • Handelen, spelen is leren.
 • Wij willen SAMEN leren en werken aan de sociale en emotionele vaardigheden.

Aanbod om de drie jaar:

 • 1ste, 2de leerjaar en 3de leerjaar : boerderijklassen Pulle
 • 4de leerjaar, 5de leerjaar en 6de leerjaar: zeeklassen te Wenduine

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten zijn verplicht op de school aanwezig.

Zorgklas

Onze school wil ervoor zorgen dat de klas en de school voor elk kind een leerplek is en een plek waar het zich goed voelt en het zich thuis voelt. Daarbij willen we niet enkel letten op het cognitieve vlak, we vinden een harmonieuze ontwikkeling van het kind met zichzelf, de anderen en de wereld ook zeer belangrijk.

De zorgklas maakt deel uit van onze bredere visie op zorgzaam lesgeven.

De zorgleerkrachten zijn juf Julie (KS), juf Karin (LS onderbouw) en juf Xenia (LS bovenbouw). De zorgcoördinatie wordt door juf Nele (KS) en juf Lizi (LS) opgenomen.
In de klas is de klasleerkracht de spilfiguur van de zorg voor elk kind.

De collega’s uit de zorgklas zijn er om hen daar in bij te staan.

De zorgleerkrachten komen in de eerste plaats mee in de klas, zo werken ze mee aan een krachtige leeromgeving voor alle kinderen.

Soms komen de kinderen ook met een klein groepje naar de zorgklas. Als een kind leerondersteuning nodig heeft, huldigt de school het principe dat voorkomen beter is dan genezen. De kinderen werken dan samen aan inzichten en vaardigheden die nodig zijn om beter aan te sluiten bij wat er in de klas geleerd wordt.

Onze school heeft niet enkel oog voor wat het verstand moet leren. Daarom is de zorgklas ook een plek waar de kinderen soms hun verhaal kunnen komen doen. We vinden het in onze school zeer belangrijk dat elk kind zich geborgen voelt.

De zorgklas is ook een plek waar de ouders hun zorgen over hun kind kunnen (mede)delen.

Tijdens overlegmomenten met de ouders probeert de school met al haar geledingen actief aanwezig te zijn: de klasleerkracht, de directeur, de zorgleerkracht, de CLB-consulent.

Indien er via mail wordt gecommuniceerd gelieve steeds te adresseren aan klasleerkracht, zorgleerkracht en directie. Zo is iedereen die bij de goede zorgen van uw kind betrokken is op de hoogte.

Lesuren

De schoolpoorten gaan open om 8u15 en 13u20

voormiddagvan 8u30 tot 12u05
namiddagvan 13u35 tot 15u30
woensdagnamiddag vrij

Wij vinden het fijn als alle leerlingen op tijd naar school komen.

Ineten

Vermits wij een milieubewuste school zijn, brengen de kinderen hun lunchpakket mee in een brooddoos. De kinderen die drank van thuis meebrengen, beperken zich tot water. Andere dranken zijn niet toegestaan. Ook voor drank zijn wegwerpverpakkingen niet toegestaan.

Tijdens de middagpauze werken wij samen met de Woonboot, voor de actuele prijzen verwijzen wij u door naar de site. (https://www.dewoonboot.be/)

In de periode tussen de herfstvakantie en de paasvakantie mogen de kinderen thee/soep in een thermos meebrengen om deze tijdens de ineet te nuttigen.

Zwemmen

Alle leerlingen van de lagere school gaan om de twee weken zwemmen. Dit telkens op maandag van 14u30 tot 15u. De planning kan u op de kalender vinden.

Het zwemmen gaat door in Den Bessem, het zwembad van Mortsel.

De zwemlessen zijn verplicht voor alle leerlingen. Indien de leerling niet mee kan gaan zwemmen, dient u dit schriftelijk te melden.

De onkosten hiervoor komen op de schoolrekening.

Evaluatie

Evalueren is veel meer dan punten geven en die in een rapport oplijsten.

Het is vooral bewust stilstaan bij de ontwikkeling van een kind.

Evalueren is waarderen. We willen in de eerste plaats wat men noemt ‘kinderen op het goede betrappen’. Daarmee bevestigen we de kinderen in al hun positieve aspecten. Zo willen we de kinderen aanmoedigen om verder te gaan in het goede.

Evalueren doen we ook om er van te leren. Wanneer het niet goed gaat met een kind brengen we in kaart wat er precies niet goed gaat, welke acties er al ondernomen zijn en welke aanknopingspunten er zijn om nog nieuwe initiatieven te nemen.

Goed en bewust evalueren helpt om de zorg voor elk kind ter harte te nemen.

Elke maand heeft elke leerkracht zowel van de kleuterschool als van de lagere school enkele attitudes in gedachten die zij of hij bij elk kind observeert, registreert en waar nodig probeert positief te beïnvloeden.

De kleuters krijgen nog geen rapport. Nochtans leren de kleuters enorm veel in de kleuterschool, zowel op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak als in de ontwikkeling van de zelfstandigheid. De juffen en de turnleerkracht volgen, registreren en evalueren o.a. met het kindvolgsysteem de vele facetten van de ontwikkeling bij elke kleuter en stemmen hun aanbod af op de noden van de kleuters.

Voor de lagere school is er een rapport. Hierop staan punten, sterren en woordelijke beoordeling van zowel kennis, vaardigheden en attitudes.

Punten meten in zekere zin in hoeverre een kind de leerstof heeft geleerd of een taak heeft leren uitvoeren. De waarde van de punten moet door de school en de ouders correct geïnterpreteerd en aldus gerelativeerd worden. De punten meten de inspanningen niet die een kind heeft moeten leveren, zij meten ook niet de betrokkenheid en het welbevinden van het kind.

De turnjuf zorgt bij elk rapport voor een rapportering van een omschreven vaardigheid.

Als goede school willen wij de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind inschatten en daarmee rekening houden. Tegelijkertijd is het goed voor een kind dat de school voldoende hoge verwachtingen heeft van elk kind binnen zijn mogelijkheden.

Door een nauwe samenwerking van het team (klasleerkracht, zorg, directie en eventuele externen) proberen we alle kinderen te geven wat zij nodig hebben om te kunnen ontwikkelen op de verschillende gebieden. (hoofd, hart en handen)

Op het einde van de basisschool krijgen de leerlingen het getuigschrift basisonderwijs. In uitzonderlijke gevallen beslist de school om het getuigschrift te vervangen door een attest. Meer hierover staat in het schoolreglement van de school.

Voor- en naschoolse opvang

Hiervoor werken wij samen met de Woonboot.

voorbewakingvan 07.15 u op school door de Woonboot
nabewakingvanaf 15.45 u tot 18.30 u op school door de Woonboot
woensdagmiddagtot 17.00 u op school door de Woonboot

De Woonboot is tijdens de opvanguren te bereiken op het nummer
0477 90 63 19.

Voor de opvang door de Woonboot krijgt u van hen een aparte factuur.

Voor meer info over opvang door de Woonboot, zie

Speeltijden

Dranken

De kinderen mogen enkel water mee naar school brengen. Frisdranken e.d. zijn niet toegelaten.

Indien u drank wil meegeven, moet u dit in een drinkbus of -beker doen.

Versnaperingen

Er wordt niet gesnoept op de school. Ook kauwgom en chips zijn verboden. Fruit en droge koeken zijn toegelaten.

Elke voormiddag wordt er fruit/groenten gegeten en tijdens de namiddagspeeltijd mogen de kinderen een koek meebrengen.

Op verjaardagen mag er een kleine attentie voor de klasgenootjes meegebracht worden (of een klasgeschenk: vb. een boek voor in de klasbib).

Schoolrekeningen

Vier maal per jaar is er een schoolrekening. Deze wordt meegegeven met uw kind. Het is tevens mogelijk om hiervoor een domiciliëring aan te vragen. Anders vragen wij u vriendelijk om deze rekening binnen de 10 dagen te betalen.

Verbondenheid

Werken aan verbondenheid.
Een belangrijke pijler in het anti-pestbeleid.

Wanneer een kind ervaart dat het verbonden is met zichzelf, de anderen en zijn dagelijkse omgeving ontstaat er verantwoordelijkheidszin voor al deze aspecten.

Het ontwikkelen van een grondhouding van verbondenheid bevordert het respectvol omgaan met zichzelf, de anderen en de dagelijkse omgeving.

Omdat we een vrije basisschool zijn, vinden we het ook belangrijk om onze kinderen op te voeden in verbondenheid met het grotere levensgeheel.

Onze school spant zich in om bij de kinderen de grondhouding van verbondenheid te ontwikkelen.

Door te werken aan verbondenheid, werkt de school ook aan een anti-pestbeleid.

Kinderen die zich verbonden weten, dragen meer zorg voor zichzelf, voor elkaar en voor hun ganse omgeving.

We geven hieronder enkele voorbeelden hoe ‘verbondenheid’ in al zijn aspecten in onze school aan bod komt.

Verbondenheid met zichzelf.

De kinderen leren zichzelf beter kennen.

Vanuit hun kijk op zichzelf leren ze kijken naar de anderen en hun omgeving.

De school streeft naar een groot welbevinden en een hoge betrokkenheid bij elk kind.

 • de kinderen leren hun gevoelens te verwoorden
 • de kinderen leren hun eigen mening verwoorden
 • de kinderen staan stil bij hun eigen rol en hun gevoelens in een conflict
 • in de klas leren de kinderen over hun talenten
 • de kinderen leren het positieve in zichzelf te waarderen
 • de kinderen leren hun eventuele beperkingen te aanvaarden
 • op woensdag brengt iedereen fruit mee i.p.v. een koekje
 • het schoolproject gezondheid en gezonde voeding
 • er wordt niet gesnoept op school, behalve bij een verjaardag
 • de ouderraad verwent de kinderen regelmatig met kiwi’s of met soep
 • de kinderen moeten voldoende drinken
 • we drinken geen frisdranken op school
 • turnlessen en zwemmen
 • extra sportdagen
 • occasionele sportactiviteiten op woensdagnamiddag
 • de kinderen maken kennis met sportdisciplines
 • bewegingslesjes en tussendoortjes
 • tijdens de eerste speeltijd eten de meeste kleuters een stukje fruit
 • ’s middags eten de kleuters samen hun boterhammetjes op
 • de kleuters leren zelf jasjes en mutsen aan te doen bij koud weer.
 • de kleuters worden zich bewust van het eigen lichaam tijdens de Sherborne-lessen
 • de kleuters leren hun handjes te wassen na een toiletbezoek

Verbondenheid met de anderen.

Daarnaast is iedereen verbonden met andere mensen, met het gezin waarin hij leeft, met familie, kennissen, buren, kinderen op school, leerkrachten,….

Deze verbondenheid ervaren we op school op verschillende manieren.

 • we feesten graag
 • de maandopeningen met andere klassen om het aandachtspuntje van de maand te vernemen
 • de verjaardagen worden in de klas gevierd
 • op het einde van de maand worden alle jarigen van de maand gevierd
 • elk jaar samen genieten van de lampionnentocht
 • elk jaar samen genieten van de komst van Sint en Piet
 • samen het schoolfeest organiseren
 • bij de belangrijke momenten in het jaar samen naar de kerk gaan
 • klasdoorbrekende activiteiten bij Halloween , kerst, carnaval, tutorlezen, jeugdboekenweek, …
 • vreugde en verdriet van de andere kinderen delen (een broertje erbij, een gestorven huisdier, …)
 • elkaar beluisteren in klasgesprekken
 • elkaar beluisteren na een weekend of een vakantie
 • samen op openluchtklassen
 • samenwerken bij groepswerkjes en bij partnerwerk
 • samen lezen bij het tutorlezen
 • in de klas mogen vlugge kinderen de andere kinderen helpen
 • samen genieten van het voorlezen
 • elke middag samen eten en samen spelen
 • elkaar de ruimte geven in de zandbak en het speelgoed eerlijk delen
 • de grootste kinderen helpen de kleutertjes tijdens de middag
 • in de klas maken de kinderen samen afspraken over hoe ze met elkaar omgaan
 • de kinderen weten dat niemand mag gepest worden
 • de kinderen vermijden ruwe taal
 • na een conflict leren de kinderen in dialoog te gaan en het conflict oplossen
 • in elke klas wordt er aandacht besteed aan de sociale vaardigheden
 • wanneer enkele klassen voor enkele dagen weggaan, houden we er aan om ze uit te wuiven
 • de leerkrachten en de kinderen bejegenen elkaar vriendelijk
 • de kleuters voeren elke morgen samen het kringgesprek
 • de kleuters werken aan sociale vaardigheden via thema’s en activiteiten
 • de kleuters delen samen vreugde in één van de vele hoeken, zoals de poppenhoek
 • de kleuters leren in het rollenspelen het fantasiespel een ander kennen
 • de kleuters zingen met z’n allen de kleuterliedjes
 • elk jaar worden de grootouders door de kleuters op het grootouderfeest verwend
 • tijdens de Sherborne-lessen leren de kleuters respectvol omgaan met andere kindjes

Verbondenheid met voorwerpen en de materiële omgeving

Op school staan we stil bij de voorwerpen die ons omringen. We willen dat de kinderen ze met respect behandelen en dat ze zich inzetten voor de materiële omgeving. Op die manier leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving.

 • in de klas is er een beurtrol voor de orde, het uitdelen en het vegen van het bord
 • in de refter is er een beurtrol voor de vaat en de opruim van de refter
 • samen opruimen na een knutselles
 • de kinderen houden de toiletjes schoon
 • na het toiletbezoek wordt het toilet gespoeld
 • de kinderen nemen enkel het toiletpapier dat ze nodig hebben
 • de kinderen gooien de gebruikte papieren handdoekjes in de vuilnismand
 • de kinderen zijn spaarzaam met het water: ze sluiten de kraantjes
 • samen zorgen voor een nette speelplaats
 • zorg dragen voor de spullen van de speelgoedkoffers
 • na het spelen wordt het speelgoed terug in de speelgoedkoffers gelegd
 • tijdens het spel wordt er niets stukgemaakt
 • wie met de bal speelt, let er op om niet in de richting van de ruiten te sjotten
 • in de voor-en nabewaking ruimen de kinderen het speelgoed na het spelen op
 • al het vuilnis hoort in de vuilnisbak
 • fruitafval hoort in de gft-container, papier in de papiermand
 • op alle doosjes staat de naam van de kinderen
 • op de speelplaats hangen de jassen en truien die niet gedragen worden aan de kapstok
 • de school vraagt de ouders om alle kleding van een naam te voorzien
 • de kinderen dragen zorg voor hun spullen, zoals boekentas, brooddoos, drinkfles, …
 • de kinderen dragen zorg voor de spullen van een ander kind
 • de kinderen genieten ervan dat hun knutselwerkjes de klas en de gang versieren
 • in de klas dragen de kinderen zorg voor het schrijfmateriaal, de boeken, de schriften, …
 • de kinderen werken met zorg in de werkboeken en schriften
 • tijdens het hoekenwerk of groepswerk dragen de kinderen zorg voor het materiaal
 • alle kinderen helpen bij het opruimen na het knutselen, groepswerk, hoekenwerk, …
 • de boeken van de klasbib worden netjes terug in de kast gezet
 • de bakken van het tutorlezen worden ordelijk terug ingeladen
 • elk kind let er op dat zijn boeken en kaften ordelijk in de bank liggen
 • in de klas ligt er geen papier op de grond
 • de boekentassen staan ordelijk in de gang
 • in de gang hangen de jassen aan de kapstok
 • de kleuters weten in hun klasje waar al het materiaal staat
 • de kleuters gebruiken het materiaal en het speelgoed op een juiste manier
 • de kleuters gooien niet met het speelgoed

Verbondenheid met de sociale omgeving.

We beklemtonen de verbondenheid met ouders en familie, met de scholengemeenschap en met de bredere schoolomgeving.

 • de maandopeningen en het vieren van de jarigen van de maand vinden we heel belangrijk
 • de kleuters vieren het grootouderfeest
 • de kinderen maken een attentie voor moeder of vader bij Moederdag of Vaderdag
 • de kinderen van het zesde leerjaar maken elk jaar een geleide fietstocht door de stad
 • wij vieren met heel de school Halloween, Sinterklaas, Lichtmis, carnaval, Pasen, …
 • wij organiseren regelmatig oudercontactavonden
 • wij stellen de school open voor alle ouders op onze Halloweendag, het schoolfeest, de kerstmarkt en het kerstconcert, de taartennamiddag, de lampionnentocht, de eucharistievieringen, …
 • speciale activiteiten eindigen vaak in een toonmoment aan de ouders
 • ouders, kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar op de parochiefeesten, de lentewandeling van de ouderraad, de spaghettiavond van de ouderraad, …
 • de ouders ontmoeten elkaar bij de quiz, de schoolfuif, de bloemen-en plantendag, de wijndegustatie, …
 • via het bussen van briefjes worden de buurtbewoners ingelicht over evenementen als de lampionnentocht, de bloemen-en plantendag, het schoolfeest, …
 • het schoolteam ontmoet via werkgroepen en pedagogische studiedagen de andere schoolteams van onze scholengemeenschap
 • de leerkrachten lichamelijke opvoeding organiseren sportdagen waarin onze kinderen samen met de leeftijdsgenootjes uit de scholengemeenschap een heel sportieve dag beleven
 • oma’s letten op de allerkleinsten wanneer die hun middagdutje doen
 • heel veel kinderen van onze school nemen deel aan de jaarlijkse stratenloop
 • de turnjuf zorgt ervoor dat onze kinderen kunnen deelnemen aan het zwemfeest van de stad Mortsel en aan de woensdagnamiddagtornooien van het SVS
 • de school neemt deel aan sensibiliserings-of solidariteitsacties als de acties van broederlijk delen, de dikketruiendag, acties tijdens de anti-pestweek, …
 • onze school heeft een ouderraad en een schoolraad die zich beide hard inzetten
 • via onze website en post Rozenregen houden we de ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de school en informeren we de bredere schoolomgeving

Verbondenheid met het milieu.

 • onze school heeft het geluk om klastuintjes te hebben
 • de kinderen planten bloembollen en leren de voorjaarsbloemen kennen
 • de kinderen bekijken en benoemen de tuinvogels en voederen ze in de winter
 • de kinderen volgen het groeiproces van de appel, van bloesem tot appel
 • de kinderen respecteren het gras door er niet op de natte dagen over te lopen
 • de kinderen kweken groenten in een klastuintje
 • de kinderen leren over het milieu en het klimaat
 • de kinderen nemen elk jaar deel aan de strapdag
 • de school neemt deel aan de dikketruiendag
 • de kinderen sorteren het vuilnis
 • de kinderen brengen een brooddoos en een drinkfles mee
 • de school let er op om de lichten te doven in de lege gangen
 • de kinderen sluiten de deuren achter zich
 • de kinderen dragen mee zorg voor een nette speelplaats

Verbondenheid met het levensgeheel

 • de kinderen maken kennis met andere culturen
 • de kinderen van het vierde leerjaar nemen deel aan het jaarlijkse Fête Afrique of Fiësta Latina
 • de actualiteit komt geregeld aan bod in de klassen
 • de kinderen krijgen godsdienstlessen
 • de kinderen leren het Weesgegroet en het Onzevader bidden
 • elke dag wordt geopend met een gebed of een bezinningstekst
 • de kinderen bidden vóór de gezamenlijke middagmaaltijd
 • bij de belangrijke momenten in het jaar gaan de kinderen samen naar de kerk
 • de kinderen van het tweede leerjaar doen hun Eerste Communie
 • de kinderen van het zesde leerjaar vieren het Vormsel
 • de school heeft aandacht voor advents-en vastenperiode
 • de school werkt vanuit een christelijke visie

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De vier begeleidingsdomeinen van het CLB zijn :

 • het leren en studeren
 • de schoolloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal – emotionele ontwikkeling

Het CLB – team voor onze school bestaat uit een arts, een psychologe, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige.

Er wordt vraaggestuurd gewerkt. Een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Vraagt de school het CLB om een leerling te begeleiden dan zal het centrum hierop ingaan mits toestemming van de ouders. In sommige leerjaren is deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Indien de ouders niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere arts kiezen. Eventuele financiële gevolgen zijn ten laste van de ouders. Voor meer informatie over deze procedure kan u bij de directeur van het CLB terecht.

CLB gegevens:

 • VCLB 2
  St Benedictusstraat 14b
  2640 Mortsel
  Tel: 03 443 90 20

Arts CLB

 • Leen Audenaerde

Verpleegster CLB

 • Sofie Landries

Onthaalmedewerkster CLB

 • Sien Van Baelen